Organisatieontwikkeling, Strategisch HRM, Arbeidsdeskundig Advies, WIA, Ziekteverzuimbegeleiding

CV Lizzy Challik - HrmPlusMrt16

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:


Curriculum Vitae  

   Naam:                  J.E. Challik (roepnaam: Lizzy)

                    
          
   Telefoon:             06-54974780
   Email:                  lchallik@gmail.com
   
   Zie ook website:  LinkedIn


Wat kenmerkt Lizzy Challik

Resultaatgericht, betrokken, hands- on mentaliteit, een doener en een strategisch adviseur, analytisch vermogen, sensitief, creatief met bedenken van oplossingen voor werksituaties, effectief communiceren met verschillende doelgroepen, leidinggevende ervaring. Deze bekwaamheden zijn nodig voor het werken als specialist in mens, organisatie en werk. Het geven van inzicht in belastbaarheid van medewerkers en het matchen van functies, het verhelderen van organisaties van de toekomst en de benodigde kwaliteiten van het personeel. Samen met de opdrachtgever werken aan resultaat en kwaliteit van mens en organisatie.

Werkervaring
2009 – heden: Parttime ondernemer HrmPlus (www.hrmplus.nl)
Adviseur en coach verschillende opdrachtgevers (re-integratieartsen, medewerkers bij een verzekeringsmaatschappij, leidinggevenden)

2002 – 2015: Docent (parttime) HRM/ Organisatiekunde bij Inholland Hogeschool in Rotterdam, Lid geweest van het lectoraat Persoonlijk Ondernemerschap en HRM.

 • (Werk)colleges ontwikkeld en gegeven over de onderwerpen: HRM, Integraal Management (deeltijdstudenten), Organisatieontwikkeling en Organisatiekunde, Belonen/Beoordelen,Mobiliteit/Personeelsontwikkeling, Kwaliteit van de Arbeid (eigen syllabus gemaakt), Intercultureel Management, Workshop Acquisitie, Kwaliteitsmanagement, Onderzoeksvaardigheden,Verandermanagement, Diversiteit, E-HRM, International HRM, HRM For Harbour Companies.

 • Begeleiding van 1e, 2e (studiebegeleiding/werkgroepen), 3e jaar (stagebegeleider) en 4e jaar studenten (begeleiden bij afstuderen), een aantal buitenlandse 4e jaar studenten (Estland, Turkije, USA) en begeleiding van duale studenten (werkende studenten)

 • Een Internationaal project IP geparticipeerd samen met Hogeschool van Antwerpen, projectonderzoek naar Arbeidsrecht/HRM in Europa.

 • Lid van het Lectoraat HRM, onderzoek naar interculturalisatie in het HBO –onderwijs en verandering HRM-functie

 • Coördinator geweest van duale studenten (werkende studenten) en Internationaal afstuderen.

 • Coördinator 1e jaar, Toetsontwikkelaar en studiemateriaal.


1999 – 2002: Hoofd P&O Architectenbureau Kuijper Compagnons

 • Zowel beleidsmatig als -uitvoerend gewerkt. Er bestond geen P&O- afdeling. Gevolg: het P&Obeleid is ontwikkeld en uitgevoerd.

 • Operationeel werk uitgevoerd van Werving & selectie, bemiddeling bij samenwerkingsproblemen, sociaal jaarverslag, informatie rechtspositionele regelingen verstrekken. Advisering over beheersing ziekteverzuim, arbeidsvoorwaarden.

 • Beleid opgesteld: Huisregels met regelingen uit de rechtspositieregeling, Deelname aan de stuurgroep Certificering. Selectie Arbodienst, aanpassing rechtspositieregeling.

 • Beleid ontwikkeld en uitgevoerd tbv uitzendkrachten, ziekteverzuimregeling, introductie nieuwe medewerkers, personeelsinformatiesysteem, veranderingsproces juridische zaken, verandering secretariaten.

 • Opgezet en leiding gegeven aan afdeling P&O (2 medewerkers)


1999 – 1999: Adviseur Adviesbureau P&O Rotterdam

 • Geadviseerd over Functiebeschrijving en Functiewaardering oa bij Haagse Hogeschool

 • Veranderingsproces begeleid bij SKVR,

 • Interim Hoofd P&O bij SKVR (hoofdtaken: financiën inzichtelijk maken en strategische lange termijn planning personeel, inzet personeel)

 • Reguliere P&O -werkzaamheden voor makelaar Kolpa en voor Publiekszaken Gemeente Rotterdam.


1995 – 1999: Hoofd P&O Havenziekenhuis Rotterdam

 • Zowel beleidsmatig als -uitvoerend gewerkt. Er bestond geen P&O- afdeling. Gevolg: het P&O-beleid ontwikkeld en uitgevoerd.

 • Reguliere werkzaamheden waren: Werving & selectie, functiebeschrijvingen, bemiddeling samenwerkingsproblemen, sociale jaarverslagen geschreven, informatie gegeven en geadviseerd over rechtspositionele regelingen, cursussen georganiseerd (werkoverleg, ziekteverzuimbegeleiding).

 • Afdeling P&O opgezet en de afdeling P&O uitgebreid met twee P&O- adviseurs.

 • Takenpakket beleidsvoorbereidend werk en complexe rechtspositionele zaken. Handboek P&O opgesteld, stuurgroepslid organisatievernieuwing.

 • Het Sociaal plan opgesteld en onderhandeld met vier vakorganisaties.

 • Begeleiding Organisatieveranderingen op afdelingen van ziekenhuis

 • Invoering van functiedifferentiatie

 • Leiding gegeven aan afdeling P&O (5 medewerkers) en aan projecten, zoals een project personeelsinformatiesysteem, dienstroosterplanning, pool flexibele personeel, formatie-inrichting.


1992 – 1995: Senior P&O- adviseur-beleidsadviseur dienst Stedenbouw & Volkshuisvesting Rotterdam

 • Sr. P&O- adviseur geweest van drie technische en planologische afdelingen (personeel op HBO/Academisch niveau).

 • Lid managementteam van twee afdelingen.

 • Intermediaire functie tussen het management en P&O. Begeleiding bij ontslag (outplacement).

 • Na afronding UvA Organisatiesociologie beleidsmedewerkster geworden van directie (oa voor Riek Bakker en Fred de Ruiter).

 • Voor directie beleidsnota’s opgesteld mbt het Arbobeleid, het Sociaal statuut voor dS+V onderhandeld met vier vakorganisaties, MC- verordening uitgewerkt en onderhandelingspartner geweest tussen MC en directie dS+V.

 • Projectleider beloningsbeleid en creatieve toepassingsmogelijkheden.

 • Onderzoek effectiviteit Functioneringsgesprek. Resultaten in een statistisch programma (SPSS) verwerkt.

 • Deelname en bijdrage geleverd aan organisatieverandering van afdeling Ruimtelijke Ordening.


1988 – 1992: Senior P&O -adviseur Gemeentepolitie Rotterdam

 • Gezien de cultuur en sfeer bij deze werkgever was de functie gericht op resultaten op korte termijn. Een praktische instelling met een hoog stressbestendigheidniveau waren hierbij vereist.

 • Operationele werkzaamheden onder hoge werkdruk verricht.

 • Coördinator geweest van een reorganisatie Logistieke Zaken (175 werknemers).

 • Bij de Rivierpolitie beleid ontwikkeld mbt selectieprocedures, introductie nieuwe medewerkers.

 • Coördinator van organisatieverandering bij enkele politiedistricten (oa Rivierpolitie, Opleidingen).

 • Deelname aan projectgroepen: Allochtonenbeleid, Afkeuring ABP, ontslag of herplaatsing bij reorganisaties.

 • Politie vertegenwoordigd in gemeentelijk project Outputgericht Functiebeschrijving en –waardering.

 • Leiding gegeven aan junior personeelsconsulenten en administratieve medewerkers.


1983 – 1988: Personeelsfunctionaris Hoofdproductschap voor Akkerbouwproducten Den Haag.

 • Operationeel werk verricht mbt Werving & selectie, functiewaardering & -beschrijving, het mede opstellen van het sociaal jaarverslag, introductie nieuwe medewerkers, advisering vorming en opleiding, loopbaanplanning, het informeren van medewerkers over rechtspositionele regelingen, het bemiddelen bij samenwerkingsproblemen, het ontwikkelen en geven van een basiscursus kantoorautomatisering.

 • Redactie HPA -personeelsblad.

 • Beleidsadvisering beoordeling, functioneringsgesprek, loopbaanbeleid.


Opleidingen
2014 – 2015 Post HBO voor Arbeidsdeskundige Capabel Hogeschool  - Diploma
2014 – 2015 Cambridge Englisch Council of Europe, Level 1 B2 Cambridge College -  Certificate
2002 – 2003 Didactiek voor HBO- onderwijs Vrije Universiteit Amsterdam -  Diploma
1990 – 1993 Organisatiesociologie Universiteit van Amsterdam -  Bul
1987 – 1990 Post HBO Bedrijfskunde (3 jaar) Leergang Bedrijfskunde -  Diploma
1979 – 1983 HBO Personeelswerk Hogeschool Rotterdam -  Diploma
1972 – 1979 HAVO aan Oldenbarneveldt -  Diploma

Cursussen
1995 – 1996 Politieke ambities -  Diploma
1993 Functiewaardering SFI -  Certificaat
1986 Functioneringsgesprekken en Beoordeling -  Certificaat
1985 – 1986 Bedrijfssociologie -  Certificaat
1979 Inleiding Excel - Certificaat

Talen
o Nederlands : moedertaal
o Engels: voldoende beheersing in spreken, verstaan, lezen en schrijven
o Duits: redelijke beheersing in spreken, lezen, matig in schrijven
o Bahasa Indonesia: matig in spreken, geen schrijven of lezen

Nevenactiviteiten en hobby’s

o Tennissen, piano spelen, (veel) reizen, lezen, websites maken (bv Garmabv.nl, balivillageorge.com)
o Mensen helpen met bemiddeling rechtszaken, ziekteverzuim, arbeidsdeskundig werk (vrijwillig)
o Studenten helpen met afstuderen (vrijwillig)
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu